آهن ربا آموزشی (3)

آهن ربا فریت (30)

آهن ربا نئودیمیوم (110)