در این دسته بندی انواع آردوینو و شیلد های آردوینو موجود میباشد.