در این دسته بندی انواع پتانسیومتر ها موجود میباشد.