در این دسته بندی انواع فیوز های حرارتی موجود میباشد.