در این دسه بندی انواع فیوز ها و جا فیوزی ها از قبیل:
فیوز های شیشه ای ، فیوز های گچی ،فیوز های حرارتی،فیوز های SMD ، فیوز های برگشتی و… موجود میباشد.

جا فیوزی (4)

فیوز SMD (6)

فیوز حرارتی (12)

فیوز شیشه ای (19)

فیوز گچی (12)

فیوز گرد (میکرو فیوز) (7)