در این دسته بندسی انواع خازن های الکترولیتی 160 ولت موجود میباشد.