در این دسته بندی انواع خازن های الکترولیتی موجود میباشد.

خازن های الکترولیتی 100V (22)

خازن های الکترولیتی 10V (14)

خازن های الکترولیتی 160V (22)

خازن های الکترولیتی 16V (21)

خازن های الکترولیتی 200V (22)

خازن های الکترولیتی 250V (23)

خازن های الکترولیتی 25V (23)

خازن های الکترولیتی 35V (19)

خازن های الکترولیتی 400V (23)

خازن های الکترولیتی 450V (24)

خازن های الکترولیتی 50V (26)

خازن های الکترولیتی 6.3V (15)

خازن های الکترولیتی 63V (21)