در این دسته بندی انواع سلف های بشکه ای و دمبلی موجود میباشد.