در این دسته بندی انواع آی سی ها موجود میباشد.

آی سی مبدل (ADC & DAC) (1)

آی سی های EEPROM (8)

آی سی های ULN (6)

آی سی های آپ امپ OP-AMP (16)

آی سی های تایمر - پالس (4)

آی سی های درایور LCD و تاچ (3)

آی سی های درایور موتور (9)

آی سی های سری 74XX (14)

آی سی های واسط (3)

سایر آی سی ها (1)