ربات ها (6)

فلاشرها (4)

بردهای گیرنده ریموت (6)

رله های قطع کن خودرویی (4)

بردهای صنعتی آلیا (4)

تجهیزات آزمایشگاهی (2)

پک های آموزشی (خودت بساز) (8)