در این دسته بندی انواع سون سگمنت و دات ماتریس موجود میباشد.

دات ماتریس (1)

سون سگمنت (1)