ضخامت مس در بردهای متالیزه در حالت معمولی 18 میکرون و در بردهای دو رو معمولی و یک رو 35 میکرون میباشد.
رنگ چاپ محافظ در حالت معمولی سبز میباشد. هزینه و زمان تولید رنگهای دیگر 50% بالاتر میباشد.
Please enter your email, so we can follow up with you.