سفارش Pcb

  • لطفا شماره تلفن معتبر جهت ارتباط در صورت نیاز را وارد کنید. در صورت معتبر نبودن شماره تلفن از ارائه خدمات معذوریم
  • لطفا آدرس ایمیل معتبر جهت ارتباط در صورت نیاز را وارد کنید. در صورت معتبر نبودن آدرس ایمیل از ارائه خدمات معذوریم
  • ضخامت مس در بردهای متالیزه در حالت معمولی 18 میکرون و در بردهای دو رو معمولی و یک رو 35 میکرون میباشد.
  • رنگ چاپ محافظ در حالت معمولی سبز میباشد. هزینه و زمان تولید رنگهای دیگر 50% بالاتر میباشد.